PRIVACY

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via browstarcosmetics@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Browstar Cosmetics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Browstar Cosmetics analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Browstar Cosmetics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Browstar Cosmetics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens niet langer dan tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus verschillen afhankelijk van het gebruik

Delen van persoonsgegevens met derden
Browstar Cosmetics verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Browstar Cosmetics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De bedrijven waarmee wij jouw gegevens delen zijn: DHL, Postnl, UPS, DPD en Mollie. Het delen van je gegevens is nodig om je bestelling, verzending en betaling te verwerken.

Externe links
De website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van andere websites die naar of vanaf onze website zijn gelinkt. Onze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere website te gaan. Uw gedrag op een website van een derde partij, inclusief de partijen die een link op onze website hebben, is onderworpen aan hun eigen regels en beleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. We raden u aan om vertrouwd te raken met de privacyverklaringen op die websites.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Browstar Cosmetics gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Browstar Cosmetics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar browstarcosmetics@gmail.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Browstar Cosmetics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Browstar Cosmetics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via browstarcosmetics@gmail.com.

Welke derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens?
Alleen die medewerkers voor wie het nodig is dat zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
We kunnen uw persoonlijke gegevens zoals vermeld in paragraaf 2 delen met
derden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen leveren, voor analytische of marktdoeleinden of
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zorgen ervoor dat als we met derde partijen werken, we met die derde partij een verwerkersovereenkomst aangaan . Wij spreken dan met deze derde partijen af ​​dat zij uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

In sommige gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens aan derden moeten verstrekken. Daarbij kijken we altijd hoe we
jouw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

In principe delen we jouw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER), behalve met Google, gevestigd in de Verenigde Staten, voor functionele en trackingdoeleinden. Anders, als we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen , zullen we dit alleen doen onder de voorwaarden die worden gesteld door de privacywetgeving. Met betrekking tot sommige niet-Europese dienstverleners die wij inschakelen, kan gegevensverwerking buiten de Europese Economische Ruimte echter niet worden uitgesloten. We zorgen ervoor dat dergelijke dienstverleners altijd een passend niveau van gegevensbescherming bieden.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify en daar is tevens ook de webhosting. Persoonsgegevens die u aan
ons verstrekt voor onze dienstverlening worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, is Shopify verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterkwachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

Webhosting
We maken gebruik van webhosting van Shopify. Shopify verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet vooreigen doeleinden. Deze partij kan echter metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonlijke gegevens. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Shopifyis op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht .

Hoe beveiligen we je persoonlijke gegevens?
Wij gaan met de grootst mogelijke zorg om met uw persoonsgegevens en zorgen voor passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. De informatie die op onze Website wordt uitgewisseld, verzameld en geanalyseerd, wordt versleuteld met een certificaat. U herkent dit aan het hangslotje in de adresbalk.

Als er, ondanks de beveiligingsmaatregelen, een beveiligingsincident is dat uw privacy waarschijnlijk schaadt, zullen we u zo snel mogelijk over het incident informeren . Ook informeren wij u over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen .

Hoe lang bewaren we jouw gegevens ?
Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig is om onze onderneming uit te voeren, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus verschillen afhankelijk van het gebruik.

Privacy verklaring wijziging
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht vanaf het moment dat
ze op onze Website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om
deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen hierin. Als deze aanpassingen voor u van groot belang zijn, zullen wij u hiervan altijd op de hoogte stellen